Pasaciņa

Mūsu personāls

medmāsa.jpg
Kopumā par bērniem rūpējas 33 darbinieki: iestādes vadītāja, vadītājas vietniece, pirmsskolas izglītības skolotājas, mūzikas skolotāja, skolotājs-logopēds,aukles,pirmsskolas iestāžu un skolu māsa, saimniecības vadītāja, pavāri, veļas pārzine un cits apkalpojošais personāls.

Iestādē strādā 16 pedagogi-  no tiem 5 ar maģistra grādu pedagoģijā .

Pirmsskolas iestādes pedagogi aktīvi un veiksmīgi piedalījās ESF projektā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāte „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, kurā ieguva profesionālās darbības kvalitātes pakāpes. Laikā periodā: janvāris 2010 g.( 2 posms) – decembris 2011.g ( 5 posms).

Mūsu pedagogi:
  • regulāri paaugstina savu pedagoģisko kvalifikāciju tālākizglītības kursos, semināros
  • aktīvi dalās ar savu pieredzi pilsētas mērogā pasākumos.
  • rūpējas par sakārtotu, estētisku, drošu vidi bērnu attīstībai;
  • sadarbojas ar interešu izglītības programmu speciālistiem;
  • piedalās pilsētas mērogā organizētajos pasākumos, izstādēs, konkursos un citās aktivitātēs;
  • dažādo sadarbības formas ar audzēkņu vecākiem;
  • veic bērnu individuālo spēju attīstību ar interešu izglītības programmas palīdzību un darbā ar talantīgiem bērniem;
  • pilnveido materiāltehnisko bāzi;
  • pēta un ievieš mūsdienu metodiku kvalitatīva darba organizēšanai.